Søndagsbrevet: En trosbekjennelse


En teofani og en trosbekjennelse.
Les Søndagsbrevet for 9. januar 2022.

Søndagsbrev for 2. søndag i Åpenbaringstiden.
Av Bjarte Hove, kapellan

"Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn." Joh 1,29-34

Døperen Johannes såg Ånden komme ned over Jesus. Det var en teofani - en åpenbaring av Gud. Tiden etter jul kalles åpenbaringstiden - og denne tiden er viet til å "Se Jesus". Budskapet er dette:

Når du ser Jesus, da ser du Gud, da ser du Faderen.
Da ser du Guds sanne vesen.
Da ser du Guds kjærlighet.

Når du ser Jesus,
Da ser du dybdene i Guds kjærlighet.

Når du ser Jesus, han som fylles med medfølelse når han ser vår smerte — da ser du Faderens hjerte for oss. 

Når du ser Jesus:
Da ser du veien, sannheten og livet. 
Da ser du han som gav sitt liv for deg, for at du skulle gå fri.
Han som knuste dødens makt.

Når du ser Jesus, da ser du han som går i forbønn for deg, som uavlatelig løfter frem din sak for Faderens hjerte.

Når du ser Jesus, da ser du Gud. 
Ingen har noen sinne sett Gud.
Men når vi ser Jesus, da ser vi hvem Gud er.

Men: Ser du Jesus i ditt liv? 

For noen kan dette være et vanskelig spørsmål å svare tydelig på. Derfor har vi fått noen gode hjelpemidler: 

- Dåpen er din vei inn i troens fellesskap med Jesus. Den som blir døpt har faddere som er vitner. De kan bekrefte din dåp, og dåpsattesten med stempelet og signaturen fra presten sier deg det samme.

- Bibelens ord maler Jesus for vårt indre øye. De bøkene som kalles evangeliene er beretningene til de som ble sett av Jesus, og som fikk se Jesus. Det Peter fikk se, det fortalte han videre i sitt brev: "vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet." (2.peter 1:16)

- Nattverden er måltidfellesskapet med Jesus. Her mottar vi Jesus sin gave til oss: Hans nåde, hans nærvær og det inderlige fellesskapet som skal fullbyrdes i Himmelens kongerike.

- Trosbekjennelsen er vårt felles språk. Ordene vi sier høyt sammen i gudstjenesten hjelper oss å se Jesus i livene våre. 

I Kolosserbrevet snakker Paulus om den usynlige Gud. Han kan vi ikke se. Men Jesus er hans synlige bilde. Jesus ble synlig for oss mennesker gjennom sin fødsel, hans undergjerninger, hans undervisning og gjennom hans offer på Golgata. Der ble han korsfestet for våre synders skyld, så vi skulle gå fri. Når vi ser Jesus, da ser vi vår redningsmann. 

Ordene i Kolosserbrevets første kapittel er som en trosbekjennelse. En trosbekjennelse er det vi sier Amen til, det er ord som vi gir vår tilslutning til. I Spjelkavik kyrkjelyd bruker vi den apostoliske trosbekjennelsen på ordinære søndager og den nikensk-konstantinopolitianske bekjennelsen på høytidsdager. Disse gjenspeiler Bibelens åpenbaringsord. I søndagens lesetekst fra Kolosserbrevet møter vi slike mettede ord, som skal hjelpe oss å se Jesus gjennom troens øyne. Det er slik vi kan se Jesus i våre liv, og vi skjønner at han er Herre, han er virkelig Guds enbårne Sønn:

15 Han [Sønnen] er den usynlige Guds bilde,
          den førstefødte før alt det skapte.
          
    16 For i ham er alt blitt skapt,
          i himmelen og på jorden,
          det synlige og det usynlige,
          troner og herskere,
          makter og åndskrefter –
          alt er skapt ved ham og til ham.
          
    17 Han er før alt,
          og i ham blir alt holdt sammen.
          
    18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
          Han er opphavet,
          den førstefødte fra de døde,
          så han i ett og alt kan være den fremste.
          
    19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
          
    20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
          det som er på jorden, og det som er i himmelen,
          da han skapte fred ved hans blod på korset.

Kol 1,15-20

Tilbake